• zive_default
  10.4.2001 | 00:00

  Siemens predstavil prvý DECT telefón s SMS a funkciou walky-talky

  Na výstave CeBIT 2001 v Hannoveri predstavil Siemens nový prírastok do rodiny telefónov DECT – Gigaset 4010/4015 Classic a Comfort*.
 • zive_default
  10.4.2001 | 00:00

  Lucent Technologies mení med na zlato

  Pod názvom “MED nad ZLATO” prichádza Lucent Technologies na trh s novou stratégiou v oblasti DSL, ktorá prezentuje najnovąie inovácie firmy na poli DSL technológií, pribliľuje ekonomické a obchodné aspekty týchto rieąení a v neposlednej rade poukazuje na ich pridanú hodnotu pre poskytovateµov a uľívateµov telekomunikačných sluľieb.
 • zive_default
  10.4.2001 | 00:00

  Český Mobil chce by» do dvoch rokov ziskový

  Spoločnos» plánuje v tomto roku zvýąi» počet zákazníkov aľ na 750 tisíc
 • zive_default
  10.4.2001 | 00:00

  Bude ma» Amerika skôr siete tretej generácie ako Európa?

  Lucent Technologies dodá spoločnosti Verizon Wireless infraątruktúru siete tretej genrácie (3G) uľ v polovici tohto roku.
 • zive_default
  9.4.2001 | 00:00

  Panasonic GD93

  Panasonic GD93 sa uľ voµajaký ten mesiac na naąom trhu predáva, no nám sa podarilo tento model dosta» do redakcie na test aľ teraz. Dnes vám prezradíme, čo sa vlastne skrýva pod nálepkou prvý Panasonic s WAPom.
 • zive_default
  9.4.2001 | 00:00

  Lucent Technologies na veµtrhu CeBIT predviedla moľnosti prenosu digitálneho videa

  Lucent Technologies predviedla na veµtrhu CeBIT 2001 svoje moľnosti pre prenos kvalitného digitálneho videa prostredníctvom troch rôznych platforiem pre prenos dát – IP (Internet protocol), ATM (asynchronous transfer mode) a DSL (digital subscriber line) – v rámci architektúry základnej siete.
 • zive_default
  9.4.2001 | 00:00

  OSKAROV WAP PRE FINANCIE A PODNIKANIE

  Oskar roząiruje svoju ponuku WAPu o nové aplikácie určené predovąetkým pre firemnú klientelu. Oskar ako jediný z operátorov v Českej republike umoľňuje plnú personalizáciu – teda zostavi» si vlastné menu zo vąetkých ponúkaných wapových stránok podµa individuálnej chuti uľívateµa.
 • zive_default
  9.4.2001 | 00:00

  EuroTel SiTy s prí»aľlivejąím obsahom

  EuroTel SiTy, prvé slovenské internetové mesto v prostredí internetu, prekvapí svojich návątevníkov nielen novým, atraktívnejąím dizajnom a zjednoduąenou navigáciou, ale predovąetkým moľnos»ou posielania flashových SMS správ, prepojením s WAP portálom, zlúčením viacerých aplikácií a roząíreným obsahom. Tieto úpravy návątevníkom stránky www.sity.sk umoľnia µahąiu orientáciu v labyrinte internetových sluľieb a záplave informácií.
 • zive_default
  8.4.2001 | 00:00

  Globálna sie» spoločnosti DEUTSCHE TELEKOM bude vyuľíva» optické zariadenie Lucent Technologies

  Společnos» Deutsche Telekom si vybrala spoločnos» Lucent Technologies ako dodávateµa optických prenosových systémov pre svoju optickú sie» Telekom Global Net.
 • zive_default
  8.4.2001 | 00:00

  Vyhlásenie výsledkov narodeninovej sú»aľe MobilMánie.

  Jeden mesiac trvajúca sú»aľ preverila vaąu vytrvalos» a znalosti o spoločnosti Nokia.