• zive_default
  12.2.2001 | 00:00

  Notifikácia elektronickej poąty pre zákazníkov ST Online.

  So zaujímavou sluľbou prichádza na náą trh internetový provider Slovenské Telekomunikácie, ktoré uviedli zatiaµ do skúąobnej prevádzky notifikáciu e-mailov pre vąetkých klientov ST Online.
 • zive_default
  12.2.2001 | 00:00

  Nokia 6250

  Minulý rok na výstave CEBIT bol predstavený verejnosti mobilný telefón Nokia 6250, ktorý sa radí do kategórie „outdoorových“ mobilných telefónov. Čo tento „tvrďoch“ dokáľe a znesie sa dozviete práve v tejto recenzii.
 • zive_default
  11.2.2001 | 00:00

  Compaq roząiruje podporu podnikových SAN rieąení

  Spoločnos» Compaq Computer Corporation opä» posilnila svoju pozíciu v oblasti budovania nezávislých dátových sietí Storage Area Network (SAN).
 • zive_default
  10.2.2001 | 00:00

  Spoločnos» Apple oznámila výsledky za prvý ątvr»rok finančného roku 2001

  Spoločnos» Apple oznámila finančné výsledky za prvý ątvr»rok finančného roka 2001, ktorý sa skončil 30. decembra 2000.
 • zive_default
  10.2.2001 | 00:00

  Handspring oznámil rekordný obrat za druhý ątvr»rok 2001

  Spoločnos» Handspring Inc. oznámila obrat za druhý ątvr»rok finančného roka 2001, ktorý končí 30. decembra 2000, vo výąke 115,6 milióna USD, čo predstavuje rast oproti predchádzajúcemu ątvr»roku o 64% a medziročný rast aľ o 600%.
 • zive_default
  9.2.2001 | 00:00

  Aktuálne informácie z internetovej stránky www.motorola.sk

  Spoločnos» Motorola, svetový líder v poskytovaní integrovaných komunikačných a zabudovaných elektronických rieąení, oznámil spustenie prevádzky svojej slovenskej internetovej stránky.
 • zive_default
  9.2.2001 | 00:00

  ČVUT v Prahe, Ericsson a Oskar otvárajú Výskumné a vývojové centrum

  Výskumné a vývojové centrum bolo slávnostne otvorené 1. februára zástupcami spoločností Český Mobil, Ericsson a ČVUT. V európskom aj svetovom kontexte výnimočné centrum bolo vytvorené s cieµom prispie» k rozvoju multimediálnych telekomunikačných sluľieb a aplikácii na báze bezdrôtových technológií a k zavádzaniu systémov mobilnej komunikácie novej generácie v Českej republike. Centrum je vybudované v budove Elektrotechnickej fakulty ČVUT.
 • zive_default
  9.2.2001 | 00:00

  Oskar sa bude podieµa» na tvorbe európskych telekomunikačných ątandardov

  Český Mobil a.s., prevádzkovateµ siete Oskar, sa stal ako jediný český mobilný operátor členom Európskeho ústavu pre telekomunikačné normy (ETSI). Bude sa tak priamo podieµa» na tvorbe normatívnych dokumentov, ktoré upravujú jednotné pravidlá pre telekomunikácie v európskych krajinách.
 • zive_default
  8.2.2001 | 00:00

  Čo vąetko vám umoľňuje spoločnos» Motorola v automobile.

  Divízia Telematics Communications Group (TCG) spoločnosti Motorola oznámila, ľe od januára 1999 dodala do celého sveta cez 1,5 milióna svojich telematických systémov, čím potvrdila svoje popredné postavenie v tejto oblasti.
 • zive_default
  8.2.2001 | 00:00

  Čo je to elektronický výpis od spoločnosti EuroTel.

  Nedávno sa objavila v spoločnosti EuroTel moľnos» zasielania podrobného výpisu hovorov v elektronickej forme. Moľno by sa vám práve táto sluľba hodila, ale neviete čo za svoje peniaze dostanete. Dnes vám priblíľime túto sluľbu, aby ste vedeli o čo sa presne jedná a ako sa manipuluje s daným programom.