• zive_default
  4.3.2001 | 00:00

  Rozhodný krok smerom k liberalizácii trhu s elektrinou

  Spoločnos» Logica pomáha energetickým závodom efektívnejąie spravova» aktíva
 • zive_default
  4.3.2001 | 00:00

  Compaq a Cisco budú spoločne poskytova» telefónne rieąenia zaloľené na IP

  Telefónne rieąenia zaloľené na internetovom protokole zvyąujú produktivitu, zniľujú náklady a zlepąujú komunikáciu vo veµkých podnikoch.
 • zive_default
  3.3.2001 | 00:00

  ZA VEDOMOSTI DO CANNES

  Ví»az sú»aľe Cena EuroTelu 2000 cestuje na konferenciu GSM 2001
 • zive_default
  3.3.2001 | 00:00

  Ericsson, Motorola a Siemens spoločne.

  Ericsson, Motorola a Siemens pripravujú priemyselnú iniciatívu zameranú na vývoj univerzálnej platformy pre mobilné hry.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  U® ROK MÔ®E MA« MOBILNÝ TELEFÓN KA®DÝ

  Oskar - najnovąia sie» mobilných telekomunikačných sluľieb v Českej republike a jeden z najrýchlejąie sa rozvíjajúcich tretích mobilných operátorov v Európe, oslávi 1. marca svoje 1. narodeniny. Oskar, ktorý presne pred rokom zahájil komerčnú prevádzku svojej siete, priniesol na český trh mobilných komunikácii zásadnú zmenu – z mobilného telefónu učinil spotrebný tovar dostupný kaľdému, kaľdý deň.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  NOVINKY OSKAROVHO WAPu

  Oskarov WAP ponúka nové aplikácie z oblasti zábavy, spravodajstva a sluľieb. Oskar, ktorý ako jediný z operátorov umoľňuje plnú personalizáciu – teda zostavi» si vlastné menu zo vąetkých ponúkaných wapových stránok podµa individuálnej chuti uľívateµa, roząiruje svoju ponuku o nové atraktívne adresy.
 • zive_default
  2.3.2001 | 00:00

  Nechajte sa inąpirova»

  Oblas» mobilných telefónov koncernu Siemens (Siemens Mobile Phones) ątartuje kampaň na podporu značky za 80 mil. eur
 • zive_default
  1.3.2001 | 00:00

  Prvá celoątátna sie» TETRA spoločnosti Nokia bola uvedená do praktickej prevádzky

  Fínske Ministerstvo vnútra je jednou z prvých organizácií na svete, ktorá spustila prevádzku siete VIRVE na bázi digitálneho ątandardu TETRA.
 • zive_default
  1.3.2001 | 00:00

  Motorola T250 Timeport

  Motorola na naąom trhu nieje ľiadnou novinkou, ale tento model určite áno. Je to telefón ktorý je nabitý funkciami rôzneho druhu, ktoré pri jeho pouľívaní určite oceníte, ale veď poďme si ho viac priblíľi».
 • zive_default
  28.2.2001 | 12:00

  Orange inzercia